PRAWO KARNE

Występujemy w roli:
• obrońcy podejrzanego jeżeli zostały Państwu przedstawione zarzuty w postępowaniu przygotowawczym;
• obrońcy oskarżonego jeżeli został przeciwko Państwu skierowany akt oskarżenia;
• obrońcy skazanego w sprawach z zakresu Kodeksu Karnego Wykonawczego;
• obrońcy obwinionego w sprawach o wykroczenia;
• obrońcy i pełnomocnika w sprawach nieletnich;
• pełnomocnika osoby pokrzywdzonej, tzw. oskarżyciela posiłkowego;
• pełnomocnika oskarżyciela prywatnego.


PRAWO CYWILNE

Sporządzamy oraz weryfikujemy wszelkiego rodzaju umowy.

W sprawach wymagających wystąpienia na drogę postępowania sądowego przygotowujemy:
• stosowne wezwania;
• pozwy;
• odpowiedzi na pozwy;
• wnioski;
• sprzeciwy;
• zarzuty od nakazów zapłaty;
• środki odwoławcze (apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne);
• inne pisma procesowe.


PRAWO RODZINNE

Kancelaria posiada bogatą wiedzę z zakresu prawa rodzinnego
Oferujemy kompleksową obsługę.

Zakres naszej oferty zawiera:
• rozwody
• alimenty,
• kontakty z dziećmi,
• władza rodzicielska,
• podział majątku małżeńskiego.


PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria posiada również bogatą wiedzę z zakresu prawa administracyjnego
Oferujemy kompleksową obsługę.

Zakres naszej oferty zawiera:
• reprezentacja w postępowaniach przed organami administracyjnymi,
• reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
• odwołania,
• skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych,
• skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.